Profili i kompanisë
Tenzor është i licencuar përmes Tenzor Group për planifikimin dhe zbatimin e sistemeve të sigurisë në përputhje me standartet europiane.
Emri i subjektit: Tenzor

Forma ligjore: shpk

Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri:

TIRANE Rruga 'Muhamet Gjollesha', prane pallatit 'Moskat',Ap.4/2

Data e themelimit: 21/10/2009

Numri unik i identifikimit te subjektit(NUIS): K92226051S

Tel: 00355 500953
Kerkim