Përgjegjësia Sociale e Korporatës
Përgjegjësia sociale e korporatës Tenzor bazohet në një qëndrim të përgjegjshëm dhe transparent ndaj klientëve tanë, furnizuesve, punonjësve, mjedisit lokal dhe institucioneve qeveritare. Ne kontribuojmë në zhvillimin e qëndrueshëm dhe marrim parasysh pritjet e palëve të interesit.

Ne jemi të vetëdijshëm për rrënjët tona


Motoja e korporates sociale të Tenzor është krijuar mbi 24 vjet dije, shumë i dallueshëm në mjedisin lokal. Kompania është e vetëdijshme për "rrënjët e tyre" dhe për këtë arsye kompania ka dy detyra themelore të përgjegjësisë korporative në nivel lokal - sport dhe kulturë. Por ne jemi gjithashtu aktive në fushat sociale dhe arsimore


Kerkim