Projektimi dhe planifikimi
Zgjidhjet teknike të specializuara mundësojnë përgatitjen e zgjidhjeve të integruara, komplekse dhe gjithëpërfshirëse.

Planifikimi dhe dizenjimi teknik është themeli i funksionimit efektiv dhe optimizimit të sistemit teknik.

Departamenti ynë i dizajnit është plotësisht i aftë të përgatisë dokumentacionin e projektit në të gjitha fazat e zbatimit: IDZ (koncept), IDP (dizajn bazë), PGD (dizajn për marrjen e lejeve të ndërtimit), PZR (dokumentet e tenderit), PZI (projekt për zbatimin) , PID (dizajni i punëve të kryera) dhe POV (dizenjimi i funksionimit dhe mirëmbajtjes). Zgjidhjet e ofruara bazohen në rregulloret, standardet dhe rregullat teknike të përgjithshme. Ata janë produkt i njohurive të grumbulluara në vitet e eksperiencës nga fusha e ofrimit të zgjidhjeve për qendrat tregtare, hotelet, spa, stacionet e benzinës, bankat, depot, objektet industriale, objektet e administratës publike (shkollat, bibliotekat, universitetet, gjykatat, ... ), zgjidhje të trafikut, ndërtesa tregtare dhe ndërtesa banimi.

Kerkim