Kontrolli i aksesit
Access control system protect premises against unauthorized accesses and enables traceability of the use of protected premises.
Sigurimi i aksesit dhe gjurmueshmërisë së hyrjes në kompani dhe mjediset e rëndësishme të saj, është një domosdoshmëri për çdo biznes. Kjo rrit nivelin e sigurisë së punonjësve, informacionin konfidencial dhe asetet kritike të kompanisë. Sistemi i kontrollit të aksesit është i dedikuar për punonjësit dhe vizitorët e kompanisë, duke mbrojtur mjediset para se të hyjnë në persona të paautorizuar dhe në të njëjtën kohë të regjistrojnë të dhënat për hyrjen dhe daljen nga ambjentet e kompanisë.
  •      parandalimi i hyrjes së paautorizuar në hapësirën e kompanisë,
  •      mbrojtjen e informacionit të biznesit,
  •      menaxhimin e rreziqeve potenciale,
  •      duke monitoruar hyrjen e njerëzve dhe automjeteve,
  •      menaxhim i lehtë i aksesit,
  •      integrimi me sisteme të tjera,
  •      duke rritur sigurinë e njerëzve dhe të pronës.

Katalogu i produkteve

kontroler

Katalogu i produkteve

čitelec

Katalogu i produkteve

Katalogu i produkteve

ključavnica

Katalogu i produkteve

kartice

Kerkim